წევრები

სადისციპლინო კოლეგია შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან 3 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეა, ხოლო 2 არ არის მოსამართლე.

სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრებს ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია.

სადისციპლინო კოლეგიის იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან მოსამართლეები, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პარლამენტმა სადისციპლინო კოლეგიის წევრად შეიძლება აირჩიოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება, მაღალი რეპუტაცია და რომელიც სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტია. 

სადისციპლინო კოლეგიის წევრი აირჩევა 2 წლის ვადით.

სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარეს კოლეგიის მოსამართლე წევრებისგან ირჩევს სადისციპლინო კოლეგია.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ამირან ძაბუნიძე 

მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2019 წლის 05 ოქტომბრის N6 დადგენილებით
სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად.
სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების ვადა ეწურება 2021 წლის 05 ოქტომბერს.

ვრცლად

 


გიორგი გოგინაშვილი

მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია
არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2019 წლის 05 ოქტომბრის N7 დადგენილებით
სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად.
სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების ვადა ეწურება 2021 წლის 05 ოქტომბერს.

ვრცლად

 


 

მერაბ ლომიძე

მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2019 წლის 05 ოქტომბრის N5 დადგენილებით
სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად.
სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების ვადა ეწურება 2021 წლის 05 ოქტომბერს.

ვრცლად

 


 

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI