წევრები

სადისციპლინო კოლეგია შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან 3 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეა, ხოლო 2 არ არის მოსამართლე.

სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრებს ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია.

სადისციპლინო კოლეგიის იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან მოსამართლეები, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პარლამენტმა სადისციპლინო კოლეგიის წევრად შეიძლება აირჩიოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება, მაღალი რეპუტაცია და რომელიც სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტია. 

სადისციპლინო კოლეგიის წევრი აირჩევა 2 წლის ვადით.

სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარეს კოლეგიის მოსამართლე წევრებისგან ირჩევს სადისციპლინო კოლეგია.

 

 

მერაბ ლომიძე

მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა
არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის  2021 წლის 31 ოქტომბრის N21 დადგენილებით
სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად.

ვრცლად

 


 

თეა ძიმისტარაშვილი

მოსამართლე - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა. დადგენილება

არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2021 წლის 26 მაისის N6 დადგენილებით სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად.

ვრცლად

 


 

თეა ლეონიძე

მოსამართლე  - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა.

არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2021 წლის 31 ოქტომბრის N20 დადგენილებით

სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად

ვრცლად

 


იოსებ ვარძელაშვილი 
არამოსამართლე წევრი - არჩეულ იქნა საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 მარტის N5739 - IIს დადგენილებით

სადიციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრად.

ვრცლად

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI