წევრები

სადისციპლინო კოლეგია შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან 3 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეა, ხოლო 2 არ არის მოსამართლე.

სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრებს ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია.

სადისციპლინო კოლეგიის იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან მოსამართლეები, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პარლამენტმა სადისციპლინო კოლეგიის წევრად შეიძლება აირჩიოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება, მაღალი რეპუტაცია და რომელიც სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტია. 

სადისციპლინო კოლეგიის წევრი აირჩევა 2 წლის ვადით.

სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარეს კოლეგიის მოსამართლე წევრებისგან ირჩევს სადისციპლინო კოლეგია.

 

გიზო უბილავა

მოსამართლე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია. არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის  2024 წლის 24 მარტის N8  დადგენილებით  სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად ვრცლად


მიხეილ ჯინჯოლია

მოსამართლე  - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია. არჩეულ იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2024 წლის 24 მარტის  N7  დადგენილებით  სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად ვრცლად


გიორგი გოგინაშვილი 
მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია. არჩეული იქნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის 2022 წლის 23 ოქტომბრის N10 დადგენილებით სადიციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრად. ვრცლად

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI