აპარატი

სადისციპლინო კოლეგიის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით იქმნება სადისციპლინო კოლეგიის აპარატი.

აპარატის მოსამსახურეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარე.

აპარატის შემადგენლობაში შედიან აპარატის მრჩევლები და სპეციალისტი.


 

ეკატერინე თავდუმაძე - მრჩეველი

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI