სადისციპლინო კოლეგიის წევრების მორიგი შეხვედრა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან (eng)

სადისციპლინო კოლეგიის წევრების მორიგი შეხვედრა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან (eng)

2015 წლის 12 თებერვალს გაიმართა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის წევრების მორიგი შეხვედრა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან.

განსახილველი საკითხების მოცულობიდან გამომდინარე, 4 თებერვლის შეხვედრაზე ვერ მოხერხდა ყველა პრობლემის სრულად და ამომწურავად განხილვა, შესაბამისად, მონაწილეები შეთანხმდნენ მორიგი შეხვედრის გამართვის თაობაზე.

შეხვედრაზე გაგრძელდა სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრების მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა, ასევე, განხილულ იქნა იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი, ვენეციის კომისიის დასკვნა და უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციები აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით.

სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სადისციპლინო კოლეგიის წევრებს გაუზიარეს მათი მოსაზრებები იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რასაც ისინი აწყდებიან პრაქტიკაში საჩივრის განხილვის დროს. მათი განმარტებით ხშირია შემთხვევები, როდესაც იუსტიციის საბჭოში შემოდის აშკარად დაუსაბუთებელი საჩივრები, რომელშიც საერთოდ არ არის მითითებული არანაირ გარემოებასა თუ მტკიცებულებაზე მოსამართლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, დეპარტამენტის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან აღნიშნული საჩივარი განსახილველად გაიტანონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს საჩივრის დასაშვებობის ინსტიტუტის შემოღებით, რომლითაც აშკარად დაუშვებელი საჩივარი არ გახდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის მსჯელობის საგანი.

სადისციპლინო კოლეგიის წევრებსა და დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის აქტიური მსჯელობა გაიმართა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო კვორუმის - 2/3-ის - შემცირება უბრალო უმრავლესობამდე, რაც გაზრდის დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის ეფექტურობას; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გამოყენებული კერძო სარეკომენდაციო ბარათის გასაჩივრების შესაძლებლობა;  დისციპლინური პროცესის კონფიდენციალობა; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, სადისციპლინო კოლეგიისა და პალატის მიერ გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების სპეციფიკა; ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო გადაწყვეტილების გადასინჯვის ინსტიტუტის შემოღება და სხვა.

USAID
This program was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Disciplinary Committee for the Judges of the Common Courts of Georgia and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or implementing partner.
EWMI