2018 წლის 20 იანვარს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ მიღებული №1 დადგენილება „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესში“ ცვლილებების დამტკიცების შესახებ (eng)

2018 წლის  20 იანვარს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციამ  მიიღო №1 დადგენილება, რომლითაც „საერთო სასამრთლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 66-ე მუხლის, „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის რეგლამენტის მე-6, მე-7 და 261 მუხლების შესაბამისად დაამტკიცა „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესში“ ცვლილებები.

2018 წლის 20 იანვარს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ მიღებული 1 დადგენილება „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესში“  ცვლილებების დამტკიცების შესახებ

USAID
This program was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Disciplinary Committee for the Judges of the Common Courts of Georgia and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or implementing partner.
EWMI